ALGEMENE VOORWAARDEN


 ALGEMENE VOORWAARDENVanMia Colore b.v.Als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van FlevolandArt. 1. ToepasselijkheidIn geval van levering van zaken en/of diensten door Mia Colore, gevestigd en kantoorhoudende te Lelystad, hierna te noemen MC, zullen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, de hier genoemde voorwaarden gelden. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door MC uitdrukkelijk van de hand gewezen.Art. 2. Totstandkoming1. Het doen van een offerte door MC is vrijblijvend en verbindt haar niet de betreffende goederen en/of diensten te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven is deze niet langer dan zestien dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.2. Een overeenkomst tussen MC en de opdrachtgever is eerst dan tot stand gekomen wanneer de opdrachtgever de door MC op te stellen schriftelijke opdrachtbevestiging heeft geaccepteerd middels rechtsgeldige ondertekening. Enige overeenkomsten welke aangegaan zijn door handelsagenten, handelsreizigers en/of andere tussenpersonen, binden MC eerst nadat deze overeenkomsten door MC schriftelijk zijn bevestigd en de daartoe door MC op te stellen opdrachtbevestiging door de opdrachtgever is geaccepteerd middels rechtsgeldige ondertekening.3. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door MC en/of haar personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen zijn slechts bindend, indien MC deze schriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegd persoon, dan wel indien MC met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61, lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.Art. 3. Levering en leveringstiid1. De opgave van de leveringstijd geschiedt altijd bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.2. tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn. Het transport geschiedt altijd voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij dit door of vanwege MC plaatsvindt3. MC is gerechtigd de levering in gedeelten te laten plaatsvinden. In dat geval is de wederpartij gehouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 en 13 de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke transactie betrof.Art. 4. InformatieplichtOp eerste verlangen van MC is de wederpartij verplicht aan MC het juiste BTW- identificatienummer mede te delen, alsmede de naam waaronder de wederpartij bij de betreffende belastingdienst geregistreerd staat.Art. 5. Prijzen.1. Tenzij anders is vermeld zijn de prijzen gebaseerd op tijdens de offerte, respectievelijk de orderdatum, geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.2. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is MC gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat de reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het sluiten der overeenkomst moeten worden vermeld.Art. 6 Zekerheid.MC is steeds gerechtigd alvorens te leveren of met het leveren en/of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de betalingsverplichting van de wederpartij te vorderen. 
Art. 7. Eigendomsvoorbehoud.Door MC geleverde zaken blijven, tot het moment van volledige betaling van haar vorderingen door de wederpartij het eigendom van MC, met dien verstande dat de wederpartij aansprakelijk is en risico draagt voor de door MC geleverde zaken vanaf het moment waarop deze te hare beschikking zijn gesteld.Art. 8. Reclame.1. Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen acht dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door MC zijn ontvangen Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden.2. Indien de reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van MC, kan deze hetzij het gebrek herstellen, hetzij het netto factuurbedrag restitueren.3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzend datum der facturen.4. Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door MC in behandeling genomen.5. Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met MC ten opzichte van laatstgenoemde.Art. 9. Garantie1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft MC op de geleverde zaken geen enkele garantie, anders dan de gebruikelijke fabrieksgarantie.2. In geval garantie door MC is verstrekt, komt deze te vervallen indien zaken waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestelling c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes verminkt of verwijderd zijn.3. Ingeval garantie door MC is verstrekt, beloopt de garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het aantal maanden gedurende welke eventueel de producent garantie heeft verstrekt, evenwel nimmer meer dan zes maanden.4. Uit hoofde van de eventueel door MC verstrekte garantie ten aanzien van goederen die zich buiten Nederland bevinden, kan MC slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat de kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.Art. 10. Aansprakelijkheid.1. Niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede het niet of niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voorzover sprake is van overmacht aan de zijde van MC. Met name is hiervan sprake in geval van onoordeelkundig gebruik van het geleverde, zulks ter beoordeling van MC, alsmede indien toeleveranciers van MC de productie van de te leveren zaken staken of daarin wijzigingen aanbrengen.In laatstgenoemd geval is MC gerechtigd tot levering indien naar haar oordeel de wijzigingen slechts geringe afwijkingen van het oorspronkelijke aangebodene inhouden.2. In overige gevallen aanvaardt MC in principe aansprakelijkheid voor directe schade. Voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade, aanvaardt MC geen aansprakelijk-heid of MC moet aantoonbaar verwijtbaar zijn geweest.3. De aansprakelijkheid van MC wordt mede beoordeeld op grond van eventuele product- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen van MC. Behoudens de dekking hiervan is de vergoedingsplicht welke op MC rust ingevolge de voorgaande artikelen, beperkt tot een algemeen maximum van € 1.000,00 (zegge eenduizend euro) per schade geval.Art. 11. Ontbinding.In gevallen dat de wederpartij:- In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd;- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;- enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt;- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;- overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf;heeft MC door het plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden, voordat betaling heeft plaatsgevonden, het recht de overeenkomst door schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interesten.Art. 12. Opschortingrecht.Indien en zolang de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met MC gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft MC het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomsten op te schorten.Art. 13. Betaling.1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling, zulks ter keuze van MC, hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door MC aangewezen bank- of girorekening, binnen dertig dagen na factuurdatum, te geschieden zonder korting of compensatie.2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde interest alsmede van de door MC gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.Art. 14. Rente en kosten.1. Indien betaling niet binnen de in artikel 13 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is MC gerechtigd vanaf dat moment een rente van 2% per maand over (het restant gedeelte van) de vordering te berekenen.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 %, voor het buitenland 20%, van de door de wederpartij verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.Art. 15. Vrijwaring.De wederpartij vrijwaart MC voor alle aansprakelijkheid die op MC jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door MC geleverde zaken en/of diensten.Art. 16 AnnuleringIndien een door MC aanvaarde opdracht door de wederpartij wordt geannuleerd, is MC gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 30% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten door toeleveranciers aan MC in tekening gebracht.Art. 17. Toepasselijk recht en geschillen.1. Op al onze leveringen en diensten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, en die niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden in eerste aanleg uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Zwolle, Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Lelystad.3. Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van MC het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels, bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies. Mia ColoreLelystad.Kvkdossier: 32155622